محاسبه مجموع خانه های یک آرایه عددی در سی شارپ
آموزش سی شارپ

محاسبه مجموع خانه های یک آرایه عددی در سی شارپ

مقدمه :

راه های متعددی برای محاسبه مجموع خانه های آرایه وجود دارد . ما در اینجا به 4 روش رایج این کار را انجام می دهیم.دو روش در فضای نام System.Linq و دو روش با استفاده از حلقه for و متد ()Array.ForEach است.

خب بریم این چهار روش را بررسی کنیم.

روش اول : استفاده از متد  ()Enumerable.Sum

کلاس enumerable مجموعه ای از متدهای static را برای پرس و جو کردن اشیا ارائه می دهد ، که این کلاس، اینترفیس جنریک <IEnumerable<T را پیاده سازی می کند.

using System;
using System.Linq;
public class ArraySum {
  public static void Main() {
    int[] arr = {
      10,
      20,
      30,
      10
    };
    int sum = arr.Sum();
    Console.WriteLine(sum);
    Console.ReadLine();
  }
}

خروجی = 70

روش دوم : متد ()Enumerable.Aggregate

این دومین روش در فضای نام System.Linq برای یافتن مجموع آرایه ای از اعداد است. در این روش ، از متد ()Aggregate برای یافتن مجموع خانه های یک آرایه عددی استفاده خواهیم کرد.

using System;
using System.Linq;
public class SumArray {
  public static void Main() {
    int arr[] = {
      10,
      20,
      30,
      10
    };
    int sum = arr.Aggregate((result, next) => result + next);
    Console.WriteLine(sum);
    Console.ReadLine();
  }
}
خروجی = 70

روش سوم استفاده از متد ()Array.ForEach

با استفاده از این روش می توانیم مجموع آرایه ای از اعداد را نیز پیدا کنیم.

Using System;
public class SumArray {
  public static void Main() {
    int[] arr = {
      10,
      20,
      30,
      10
    };
    int sum = 0;
    Array.ForEach(arr, i => sum = sum + i);
    Console.WriteLine(sum);
    Console.ReadLine();
  }
}
خروجی = 70

روش چهارم استفاده از  حلقه for

استفاده از حلقه for به طور گسترده ای برای یافتن مجموع آرایه ای از اعداد استفاده می شود. در تمام زبان های برنامه نویسی می توانیم از حلقه for برای یافتن مجموع ارایه استفاده کنیم.

using System;
public class SumArray() {
  public static void Main() {
    int[] arr = {
      10,
      20,
      30,
      10
    };
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < arr.Length; i++) {
      sum = sum + arr[i];
    }
    Console.WriteLine(sum);
  }
}
خروجی = 70

استفاده از روش های خاص یک زبان برنامه نویسی برای انجام هر کاری بهترین راه برای انجام آن است. زیرا هر زبان برنامه نویسی  روش های خاص خود را برای یافتن مجموع آرایه ای از اعداد یا هر کار دیگری دارد.

نویسنده

یاسر دهقان

تاریخ نگارش
9 خرداد 1402
18 مقاله این نویسنده